Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/ 2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji służących wzrostowizainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 12.06.2017 r. do 26.06.2017 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Poziom dofinansowania operacji:

W granicach określonych przepisami § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Warunki udzielenia wsparcia:

1.spełnienie kryteriów dostępu:

 • złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany
  w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

2.realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,

3.zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
w tym:

 • zgodność z warunkami udzielenia wsparcia określonymi przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Kryteria wyboru operacji:

1.Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej:

-        służy – 10 pkt

-        nie służy – 0 pkt

2.Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji operacji o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować:

-        posiada – 2 pkt

-        nie posiada – 0 pkt

3.Operacja opiera się na wykorzystaniu lokalnych zasobów z zakresu dziedzictwa lokalnego:

-        opiera się – 2 pkt

-        nie opiera się – 0 pkt

4.Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

-        w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 2 pkt

-        w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 1 pkt

-        w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku  – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa beneficjenta” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
  o przyznaniu pomocy, w zakładce
  „Strefa beneficjenta” podzakładka „Dokumenty”,
   w formie linku do strony internetowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Ogłoszenie naboru wniosków nr 5 ...

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 5 ...

Mens Nike Trainers