Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2022

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce i tryb składania wniosków: 

 1. Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” przy ul. Kilińskiego 25 w Przeworsku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.
 2. Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał i kopia).
 3. Przyjmujący wniosek odnotowuje na wniosku datę i godzinę złożenia wniosku oraz nadaje mu numer identyfikacyjny,
 4. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdzane jest na kopii wniosku, poprzez odnotowanie daty i godziny wpływu, liczby złożonych załączników oraz opatrzone pieczęcią LGD i podpisem przyjmującego.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Premia

Wysokość pomocy:

100 000 PLN

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanymw ogłoszeniu o naborze.

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.

4. Realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

5. Zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:

- zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

- zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

6. Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Kryteria wyboru operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.2 - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej

1. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

2. Wnioskodawca:

        jest osobą bezrobotną – 2 pkt

        nie jest osobą bezrobotną – 1 pkt

3. Wnioskodawca:

        posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – 2 pkt

        posiada doświadczenie – 1 pkt

        posiada kwalifikacje – 1 pkt

        nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – 0 pkt

4.Wnioskodawcą jest osobą zamieszkałą na obszarze LSR

        przez okres dłuższy niż 1 rok – 1 pkt

        przez okres krótszy niż 1 rok – 0 pkt

5. Operacja zakłada podjęcie działalności:

        w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt

        w pozostałych zakresach – 1 pkt

6. Operacja jest innowacyjna:

        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt

        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt

        nie jest innowacyjna – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami oraz biznesplan (wersja 4z),
 • dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 164 193,79 EUR (według indykatywnego kursu 4 PLN/EUR – 656 775,16 PLN).

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
  o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

 
ZAŁ.NR1.  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
ZAŁ.NR2.  Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych