Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

PODSUMOWANIE PROCESU TWORZENIA LSR

W procesie tworzenia LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” zrealizowano takie zadania jak: definiowanie potrzeb i problemów, określanie celów i ustalanie ich hierarchii, wskazanie rozwiązań będących sposobami realizacji LSR oraz określenie wskaźników, które zobrazują stopień realizacji zadań oraz grup docelowych, których te zadania dotyczą. Realizacja w/w zadań odbyła się w 3 etapach:

 • rozpoznania stanu obecnego,
 • określenia celów i ustalenie ich hierarchii,
 • formułowania strategii.

ETAP I - rozpoznanie stanu obecnego

       Efektem realizacji zadań wynikających z I etapu procesu tworzenia LSR było przygotowanie diagnozy obszaru planowanego do objęcia LSR - potencjału, największych problemów i potrzeb rozwojowych.

Do realizacji tych zadań posłużyły spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz badanie ankietowe, których wyniki zoztały opracowane przez Zespół strategiczny.

ETAP II - określenie celów i ustalenie ich hierarchii.

Zespół strategiczny na podstawie diagnozy obszaru oraz wniosków wyciągniątych podczas spatkań grup roboczych przygotował cele LSR wraz z propozycją przedsięwzieć służących ich realizacji. Wyniki prac Zespołu zostały upublicznione na stronie internetowej LGD i poddane konsultacjom społecznym w formie możliwości składania wniosków i uwag przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych.

 ETAP III

Etap kończący proces przygotowania LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” to formułowanie strategii. Na podstawie wyników prac poprzednich etapów została przygotowana strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027  tj. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD „DORZECZE MLECZKI” , która w konkursie na wybór LSR została pozytywnie oceniona.

 

_______________________________________________________________ 

W procesie tworzenia LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” przewiduje się realizację takich zadań jak: definiowanie potrzeb i problemów, określanie celów i ustalanie ich hierarchii, wskazanie rozwiązań będących sposobami realizacji LSR oraz określenie wskaźników, które zobrazują stopień realizacji zadań oraz grup docelowych, których te zadania dotyczą.

Realizacja w/w zadań odbędzie się w 3 etapach:

− rozpoznania stanu obecnego,

− określenie celów i ustalenie ich hierarchii, 

− formułowania strategii. 

Etapem rozpoczynającym proces przygotowania LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” będzie rozpoznanie stanu obecnego. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią jest punktem wyjścia do formułowania założeń i zamierzeń. W procesie diagnozowania zostaną pozyskane informacje z możliwie największej liczby źródeł, aby zagwarantować najbardziej obiektywną ocenę sytuacji oraz opinie społeczności lokalnej. W celu określenia stanu obecnego stanu obecnego zostanie przeprowadzona analiza SWOT. 

Kolejnym etapem prac nad strategią jest określanie celów i ustalenie ich hierarchii. Na etapie zbierania opinii, definiowania potrzeb i problemów, z poprawnie przeprowadzonej analizy SWOT powinny klarować się, z jednej strony atuty obszaru, które warto podkreślać, utrzymywać ich wysoką rangę i pielęgnować jako filary rozwoju, z drugiej strony bolączki, których skutki należałoby
w przyszłości ograniczyć lub jeśli to możliwe wyeliminować. 

Oddolny charakter strategii wymaga uczestnictwa lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR w szczególności w okresie projektowania celów i określania wizji. Uczestnictwo społeczności na tym etapie formułowania strategii jest nie do przecenienia ze względu na doskonałą znajomość lokalnej specyfiki i identyfikacja w poprzednim etapie konkretnych problemów. Zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” - po jednym spotkaniu w każdej, przy czym: 

 • spotkania odbędą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR,
 • do czynnego działania w pracach nad strategią zostaną zaproszeni uczestnicy w sposób uznany jako zwyczajowy na obszarze LGD. W spotkaniach wezmą udział na równych zasadach i przy
  w miarę możliwości zachowanych proporcjach przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
 • spotkania odbywać się będą w gminach należących do LGD, w siedzibach instytucji publicznych, które zwyczajowo w danej gminie są miejscem spotkań (biblioteki, domy kultury, sale sesyjne, itp.),
 • ogłoszenia o planowanych spotkaniach zostaną rozwieszone w budynkach użyteczności publicznej a także na tablicach ogłoszeń,
 • informacja o przystąpieniu do przygotowania strategii i o spotkaniach z lokalną społecznością zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.
 • spotkania odbędą się wykorzystaniem formuły world cafe, która zakłada:

 - podzielenie zgromadzonych uczestników na kilkuosobowe, posiadające „gospodarza” grupy dyskutujące przy stole na zadany temat

­ - uczestnicy wraz z „gospodarzem” tematu notują swoje pomysły, spostrzeżenia, opinie na przygotowanych dla każdej grupy kartkach

­ -  po upłynięciu wyznaczonego czasu (ok. 15-20 min.) następuje wymiana uczestników stolików tematycznych „Gospodarz” tematu zostaje przy swoim stoliku i streszcza poczynione wcześniej ustalenia nowoprzybyłym uczestnikom, którzy wyrażają swoje opinie i uzupełniając poczynione już ustalenia, negują je lub wprowadzają nowe idee

­  - w końcowej fazie spotkania następuje ogólnopanelowe podsumowanie wyników dyskusji nad każdym z podejmowanych tematów.

Metoda ta pozwala na uczestnictwo w spotkaniu dowolnej liczbie osób – nie ogranicza więc żadnej z grup społeczności. Jest to formuła służąca do prowadzenia dialogu, dzielenia się wiedzą i pomysłami. Pozwala na zapoznanie się wszystkich uczestników spotkania
z oczekiwaniami i potrzebami zaangażowanych stron. Luźny charakter spotkania pozwala na spontaniczność zachowania, kreatywne myślenie, wyrażanie własnych odczuć, które wspomagane są nieskrępowaną atmosferą. World cafe w swojej formie zachęca do rozmawiania i stanowi dobry początek współpracy uczestników, którzy zachęceni otwartością formy wypowiedzi aktywnie uczestniczyć będą w kolejnych etapach wspólnej pracy nad rozwojem.

 • podczas spotkań zostaną zebrane opinie, zdefiniowane potrzeby i problemy oraz opracowane cele do realizacji ukierunkowane na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER:

- innowacyjność,

- ­cyfryzację,

­- środowisko i klimat,

­- zmiany demograficzne [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia],

­- partnerstwo w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów].

Etap kończący proces przygotowania LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” to formułowanie strategii.

Spośród osób, które uczestniczyć będą w 4 spotkaniach w gminach utworzona zostanie grupa Zespołu strategicznego. Członkowie Zespołu strategicznego dysponować będą wiedzą merytoryczną w swoich dziedzinach i będą kluczowymi postaciami, które w sposób znaczący przyczynią się do powstania spójnej listy przedsięwzięć mających wyeliminować zidentyfikowane problemy.
W procesie formułowania przedsięwzięć kluczowe będzie doświadczenie członków Zespołu w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, ich wiedza w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozwiązań organizacyjnych i formalno-prawnych. W ramach spotkania roboczego przedyskutowane zostaną działania i efekty tych działań wskazane przez uczestników na spotkaniach we wszystkich gminach. Ocena proponowanych wcześniej działań polegać będzie na analizie poszczególnych kryteriów takich jak: trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość, realność założeń, mierzalność efektów, itp. Planowane jest spotkanie Zespołu strategicznego wspieranego przez merytorycznego konsultanta zewnętrznego. 

Wyniki prac Zespołu zostaną upublicznione na stronie internetowej LGD (wraz z proponowanymi wskaźnikami mierzenia stopnia realizacji celów) i poddane konsultacjom społecznym w formie możliwości składania wniosków i uwag przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych.

 Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Gmina Miejska Przeworsk

więcej informacji

Sala Konferencyjna "Terapia"

ul. Kilińskiego 2                         

37-200 Przeworsk

31.08.2022 r.                     

13.00 - 15.00

Gmina Wiejska Przeworsk

więcej informacji

Sala Konferencyjna "Terapia"

ul. Kilińskiego 2                         

37-200 Przeworsk

25.08.2022 r.              

13.00 - 16.00

Gmina Zarzecze

więcej informacji

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu                  

Zarzecze 1                                 

37-205 Zarzecze

29.08.2022 r.             

13.00 - 16.00

Gmina Gać

 więcej informacji

 

 

Dom Ludowy w Białobokach  

Białoboki 4                            

37-207 Białoboki

30.08.2022 r.       

13.00 - 16.00

 

konsultacje-społeczne