Dzisiaj jest: 23 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Marleny, Edwarda, Seweryna

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 11.09.2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A o godzinie 11.00 zostanie przeprowadzone szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców przedsięwzięcia – "Podejmowanie działalności gospodarczej".
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców z obszaru LGD „Dorzecze Mleczki” do udziału w w/w szkoleniu.

 

Życie na wsi nierozerwalnie łączy się z naturalnym rytmem wyznaczanym przez naturę, przemijające pory roku niezmiennie dyktują mieszkańcom odpowiednie zadania. Chcesz je poznać? Szukasz niezapomnianych wrażeń? Nowych przygód? A może wspaniałej zabawy? To wszystko, a nawet więcej znajdziesz w naszej wiosce tematycznej Gacok pod zamczyskiem.

Baner reklamowy ...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 17.09.2019 r. do 30.09.2019 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Premia

Wysokość pomocy:

100 000 PLN

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

2.Nieukończone 44 lata do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

3.Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

4.Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.

5.Realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.

6.Zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w tym:

        zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,

        zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

1.Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

2.Wnioskodawcą:

-        jest osobą bezrobotną – 2 pkt

-        nie jest osobą bezrobotną – 1 pkt

3.Operacja zakłada utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:

-        więcej niż 3 – 3 pkt

-        więcej niż 2 i nie więcej niż 3 – 2 pkt

-        więcej niż 1 i nie więcej niż 2 – 1 pkt

-        1 miejsce pracy – 0 pkt

4.Operacja zakłada podjęcie działalności:

-        w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt

-        w pozostałych zakresach – 1 pkt

5.Operacja jest innowacyjna:

-        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt

-        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt

-        nie jest innowacyjna – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

• wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,

• zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku nie wcześniej niż 3 dni przed datą złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

– załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

 

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 300 000 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

  1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
  2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
  3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2019 ...

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia ...

Załącznik nr 2  do Ogłoszenia - RODO_klauzule_19.2 ...

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła VII nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  3. Podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
  4. Zapisz się na szkolenie i wziąć w nim udział
  5. Złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

Nabór wniosków trwa do 29.07.2019 r.

Do rozdysponowania jest 300 000 PLN.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) oraz do Punktów Konsultacyjnych w Lubaczowie, Jarosławiu i Przeworsku.

Więcej informacji o naborze na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3