Dzisiaj jest: 29 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Michalina, Michał, Rafał

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

 

W procesie tworzenia LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” przewiduje się realizację takich zadań jak: definiowanie potrzeb i problemów, określanie celów i ustalanie ich hierarchii, wskazanie rozwiązań będących sposobami realizacji LSR oraz określenie wskaźników, które zobrazują stopień realizacji zadań oraz grup docelowych, których te zadania dotyczą.

Realizacja w/w zadań odbędzie się w 3 etapach:

− rozpoznania stanu obecnego,

− określenie celów i ustalenie ich hierarchii, 

− formułowania strategii. 

Etapem rozpoczynającym proces przygotowania LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” będzie rozpoznanie stanu obecnego. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią jest punktem wyjścia do formułowania założeń i zamierzeń. W procesie diagnozowania zostaną pozyskane informacje z możliwie największej liczby źródeł, aby zagwarantować najbardziej obiektywną ocenę sytuacji oraz opinie społeczności lokalnej. W celu określenia stanu obecnego stanu obecnego zostanie przeprowadzona analiza SWOT. 

Kolejnym etapem prac nad strategią jest określanie celów i ustalenie ich hierarchii. Na etapie zbierania opinii, definiowania potrzeb i problemów, z poprawnie przeprowadzonej analizy SWOT powinny klarować się, z jednej strony atuty obszaru, które warto podkreślać, utrzymywać ich wysoką rangę i pielęgnować jako filary rozwoju, z drugiej strony bolączki, których skutki należałoby
w przyszłości ograniczyć lub jeśli to możliwe wyeliminować. 

Oddolny charakter strategii wymaga uczestnictwa lokalnej społeczności w przygotowaniu LSR w szczególności w okresie projektowania celów i określania wizji. Uczestnictwo społeczności na tym etapie formułowania strategii jest nie do przecenienia ze względu na doskonałą znajomość lokalnej specyfiki i identyfikacja w poprzednim etapie konkretnych problemów. Zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” - po jednym spotkaniu w każdej, przy czym: 

  • spotkania odbędą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR,
  • do czynnego działania w pracach nad strategią zostaną zaproszeni uczestnicy w sposób uznany jako zwyczajowy na obszarze LGD. W spotkaniach wezmą udział na równych zasadach i przy
    w miarę możliwości zachowanych proporcjach przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.
  • spotkania odbywać się będą w gminach należących do LGD, w siedzibach instytucji publicznych, które zwyczajowo w danej gminie są miejscem spotkań (biblioteki, domy kultury, sale sesyjne, itp.),
  • ogłoszenia o planowanych spotkaniach zostaną rozwieszone w budynkach użyteczności publicznej a także na tablicach ogłoszeń,
  • informacja o przystąpieniu do przygotowania strategii i o spotkaniach z lokalną społecznością zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD.
  • spotkania odbędą się wykorzystaniem formuły world cafe, która zakłada:

 - podzielenie zgromadzonych uczestników na kilkuosobowe, posiadające „gospodarza” grupy dyskutujące przy stole na zadany temat

­ - uczestnicy wraz z „gospodarzem” tematu notują swoje pomysły, spostrzeżenia, opinie na przygotowanych dla każdej grupy kartkach

­ -  po upłynięciu wyznaczonego czasu (ok. 15-20 min.) następuje wymiana uczestników stolików tematycznych „Gospodarz” tematu zostaje przy swoim stoliku i streszcza poczynione wcześniej ustalenia nowoprzybyłym uczestnikom, którzy wyrażają swoje opinie i uzupełniając poczynione już ustalenia, negują je lub wprowadzają nowe idee

­  - w końcowej fazie spotkania następuje ogólnopanelowe podsumowanie wyników dyskusji nad każdym z podejmowanych tematów.

Metoda ta pozwala na uczestnictwo w spotkaniu dowolnej liczbie osób – nie ogranicza więc żadnej z grup społeczności. Jest to formuła służąca do prowadzenia dialogu, dzielenia się wiedzą i pomysłami. Pozwala na zapoznanie się wszystkich uczestników spotkania
z oczekiwaniami i potrzebami zaangażowanych stron. Luźny charakter spotkania pozwala na spontaniczność zachowania, kreatywne myślenie, wyrażanie własnych odczuć, które wspomagane są nieskrępowaną atmosferą. World cafe w swojej formie zachęca do rozmawiania i stanowi dobry początek współpracy uczestników, którzy zachęceni otwartością formy wypowiedzi aktywnie uczestniczyć będą w kolejnych etapach wspólnej pracy nad rozwojem.

  • podczas spotkań zostaną zebrane opinie, zdefiniowane potrzeby i problemy oraz opracowane cele do realizacji ukierunkowane na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER:

- innowacyjność,

- ­cyfryzację,

­- środowisko i klimat,

­- zmiany demograficzne [Opis zmian demograficznych z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludnienia],

­- partnerstwo w realizacji LSR [Opis partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów].

Etap kończący proces przygotowania LSR Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” to formułowanie strategii.

Spośród osób, które uczestniczyć będą w 4 spotkaniach w gminach utworzona zostanie grupa Zespołu strategicznego. Członkowie Zespołu strategicznego dysponować będą wiedzą merytoryczną w swoich dziedzinach i będą kluczowymi postaciami, które w sposób znaczący przyczynią się
do powstania spójnej listy przedsięwzięć mających wyeliminować zidentyfikowane problemy.
W procesie formułowania przedsięwzięć kluczowe będzie doświadczenie członków Zespołu w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne, ich wiedza w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz rozwiązań organizacyjnych i formalno-prawnych. W ramach spotkania roboczego przedyskutowane zostaną działania i efekty tych działań wskazane przez uczestników na spotkaniach we wszystkich gminach. Ocena proponowanych wcześniej działań polegać będzie na analizie poszczególnych kryteriów takich jak: trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość, realność założeń, mierzalność efektów, itp. Planowane jest spotkanie Zespołu strategicznego wspieranego przez merytorycznego konsultanta zewnętrznego. 

Wyniki prac Zespołu zostaną upublicznione na stronie internetowej LGD (wraz z proponowanymi wskaźnikami mierzenia stopnia realizacji celów) i poddane konsultacjom społecznym w formie możliwości składania wniosków i uwag przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych.

 Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Gmina Miejska Przeworsk

więcej informacji

Sala Konferencyjna "Terapia"

ul. Kilińskiego 2                         

37-200 Przeworsk

31.08.2022 r.                     

13.00 - 15.00

Gmina Wiejska Przeworsk

więcej informacji

Sala Konferencyjna "Terapia"

ul. Kilińskiego 2                         

37-200 Przeworsk

25.08.2022 r.              

13.00 - 16.00

Gmina Zarzecze

więcej informacji

Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu                  

Zarzecze 1                                 

37-205 Zarzecze

29.08.2022 r.             

13.00 - 16.00

Gmina Gać

 więcej informacji

 

 

Dom Ludowy w Białobokach  

Białoboki 4                            

37-207 Białoboki

30.08.2022 r.       

13.00 - 16.00

 

konsultacje-społeczne