W dniu 21 września 2021 r. w sali konferencyjnej „Terapia" w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki". Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”.

Zarząd składa podziękowanie Członkom Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki", którzy uczestniczyli w posiedzeniu.