Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 Leader obejmuje działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz w zakresie "małych projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacje zrealizowane przez beneficjentów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Mleczki" zostały uszeregowane w ramach poszczególnych działań.Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności

"Małe projekty"

 

Lebron Soldiers XI 11