• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.
   Wysokość środków na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi 5 400 000 PLN. Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie to: poprawa infrastruktury drogowej (1 000 000 PLN), budowa lub przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej (1 400 000 PLN), zachowanie dziedzictwa lokalnego (200 000 PLN), szkolenia z zakresu wzmocnienia kapitału społecznego (100 000 PLN), wsparcie podejmowania działalności gospodarczej (1 300 000 PLN) i rozwój działalności gospodarczej (1 400 000 PLN). Aktualnie środki w ramach budżetu zostały wykorzystane w wysokości 4 300 000 PLN, co stanowi 80% całego budżetu.
   Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN. Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.
   Gmina Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 944 690,97 PLN. Przebudowa placu zabaw w Urzejowicach kosztowała 40 195,08 PLN (dofinansowanie – 25 576 PLN). Przebudowa placu zabaw w Nowosielcach kosztowała 88 549,13 PLN (dofinansowanie – 56 344 PLN). Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Gorliczynie kosztowało 765 947,26 PLN (dofinansowanie – 361 171,00 PLN). Wydanie publikacji „Powrót do korzeni – dziedzictwo kulturowe, naturalne i kulinarne Gminy Przeworsk kosztowało 49 999,50 PLN (dofinansowanie – 31 814 PLN).
   Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.
   Gmina Gać zrealizowała operacje z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Została przebudowana gminna droga w miejscowości Gać. Urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Wolicy. Ponadto w Dębowie urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw. W planach na przyszłe lata są kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej.
   Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 1 960 000 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 16 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

 

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

więcej ...

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

           Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 10.01.2020 r. do 31.01.2020 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci numeru wniosku. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku.
W ostatnim dniu naboru wniosków będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Refundacja.

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
  w tym:
 • zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru,

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Kryteria wyboru operacji:

            1. Operacja zakłada ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury rekreacyjnej:

-        zakłada – 10 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

2. Operacja jest innowacyjna:

-        na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt

-        na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt

-        nie jest innowacyjna – 0 pkt

3. Wartość operacji wynosi:

-        powyżej 100 tyś. PLN – 2 pkt

-        nie mniej niż 50 tyś. PLN i nie więcej niż 100 tyś. PLN – 1 pkt

4. Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

-        w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 2 pkt

-        w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 1 pkt

-        w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 0 pkt

5. Operacja jest realizowana:

-        w miejscowości poniżej 5 tyś. ludności – 2 pkt

-        w miejscowości powyżej 5 tyś. ludności – 1 pkt

Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

ü  wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr. 1 do Ogłoszenia 1/2020.

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 327 497,70 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa beneficjenta” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy
  o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

załącznik nr. 1 do ogłoszenia nr 1/2020 - RODO klauzule ...

załącznik nr. 2 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki ...

   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 20.12.2019 r. w Biurze LGD „Dorzecze Mleczki” od godziny 07:30 zostanie przeprowadzone szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przedsięwzięcia – „Wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych z obszaru LGD „Dorzecze Mleczki” do udziału w w/w szkoleniu.

 

    ekogala2019

W dniach 6-7 grudnia 2019 r. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa w godzinach od 10.00 do 17.00 odbędzie się EKOGALA - międzynarodowe targi produktów i żywności wysokiej jakości. W ramach imprezy zaplanowano konferencje, degustacje, konkursy z nagrodami oraz pokaz gotowania i rękodzieła związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Wstęp na Targi dla zwiedzających jest bezpłatny. W prezencie dla zwiedzających EKOGALĘ choinki bożonarodzeniowe i sianko na stół wigilijny.
Zapraszamy do uczestnictwa i zwiedzania EKOGALI oraz na stronę internetową organizatora www.ekogala.eu.

Program targów ...

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 21.11.2019 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk ul. Bernardyńska 1A o godzinie 8:00 zostanie przeprowadzone szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców przedsięwzięcia – „Rozwój działalności gospodarczej”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z obszaru LGD „Dorzecze Mleczki” do udziału w w/w szkoleniu.

 

Facebook