• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

logo warsztatu   

W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR)...

więcej ...

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” zaprasza wszystkich interesariuszy w tym beneficjentów na warsztat refleksyjny, który odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku przy ul. Kilińskiego 2.

Zestaw niezbędnych materiałów w załączniku:

1. Informacja o funkcjonowaniu LGD i biura w 2019 r. ...

2. REALIZACJA FINANSOWA LSR na 31.12.2019 r. ...

3. REALIZACJA RZECZOWA LSR na 31.12.2019 r. ...

4. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w 2019 r. ...

 

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki” informuje, że w dniu 27.01.2020 r. w sali narad Urzędu Gminy Przeworsk od godziny 08:00 zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” nt: „Rozpatrzenie przez Radę protestu wnioskodawcy – studium przypadku”.

 

  

  

 11 lutego br.  Centrum Transferu Technologii  Politechnika  Krakowska   organizuje w Rzeszowie dzień  informacyjny pt.'Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR)oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie także okazja do zaprezentowania projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów - ścieżek.

STEP I -usługa doradcza polegająca na   przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

STEP II -  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa,

analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się w Hotelu Grein, ul. Rejtana 1

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/25-info-day-w-rzeszowie 

   

    11 lutego br.  Centrum Transferu Technologii  Politechnika  Krakowska   organizuje w Rzeszowie dzień  informacyjny pt.'Innovation Coach  - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR)oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

więcej ...

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 17.01.2020 r. do 31.01.2020 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Refundacja

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2019 poz. 664), ale nie więcej niż limit środków w ramach ogłaszanego naboru.

Maksymalne poziomy wsparcia:

-        do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

-        do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

-        do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  w tym:
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków
  o przyznanie pomocy,
 • zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

            1.Szkolenie jest planowane jako

–   wyjazdowe szkolenie zagraniczne we współpracy z partnerską LGD z jednego z krajów UE dla Stowarzyszenia – 10 pkt

–   szkolenie organizowane w dowolnej formie – 0 pkt

2.Plan szkolenia przewiduje udowodnienie wzrostu kompetencji społeczności lokalnej:

-        przewiduje – 2 pkt

-        nie przewiduje – 0 pkt

3.Szkolenie zakłada wzrost kompetencji społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych:

-        zakłada z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – 2 pkt

-        zakłada bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych – 1 pkt

-        nie zakłada – 0 pkt

4.Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji wyjazdowych szkoleń zagranicznych:

-        posiada – 2 pkt

-        nie posiada – 0 pkt

5.Operacja zakłada objęciem swoim udziałem osób z grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR:

-        powyżej 40% – 3 pkt

-        nie mniej niż 30% i nie więcej niż 40% – 2 pkt

-        nie mniej niż 20% i nie więcej niż 30% – 1 pkt

-        poniżej 20% – 0 pkt

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

Informacja dodatkowa dotycząca 1. Kryterium wyboru operacji:

Partnerską LGD z jednego z krajów UE dla Stowarzyszenia jest ta LGD, z którą Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” ma podpisaną umowę o współpracy lub realizowała wspólne przedsięwzięcia.

Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

ü  wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr. 1 do Ogłoszenia 2/2020.

Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 50 000 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 załącznik nr. 1 do ogłoszenia nr 2/2020 - RODO klauzule ...

załącznik nr. 2 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki ...

 

 

 

Facebook