• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Uprzejmie informuję, że w oparciu o § 23 pkt 2 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki” zwołuje w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) o godz. 1330 obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, które odbędą się w sali konferencyjnej „Terapia” ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
 8. Wolne wnioski i dyskusja.
 9. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Andrzej Stebnicki

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”

    Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiającym szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach działania LEADER – poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wyjaśnienia dotyczą zobowiązań Beneficjentów do:

 • zachowania terminu realizacji operacji,
 • podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,wykonywania działalności gospodarczej,
 • osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
 • utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
 • poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
 • realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
 • zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
 • zatrudnienia pracowników w ramach poddziałania 19.4.

      Informujemy także, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa dopuszczalne jest tzw. „przebranżowienie” w ramach realizowanej operacji, aby umożliwić beneficjentom poddziałania 19.2 utrzymanie się na rynku, po uzyskaniu pozytywnej opinii lokalnej grupy działania, która dokonała wyboru danej operacji do realizacji.

Dokumenty do pobrania:

zobowiązania 19.2 i 19.4 do samorządów_ 01 05 2020

 

Pełnych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy
Zarząd LGD "Dorzecze Mleczki"

logo warsztatu   

W dniu 21.02.2020 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku, w ramach ewaluacji wewnętrznej, odbył się warsztat refleksyjny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 (LSR). W warsztacie refleksyjnym uczestniczyło 19 osób (członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciele wszystkich interesariuszy oraz pracownicy biura LGD). Warsztat przebiegał według ustalonego planu. Podsumowanie warsztatu jest elementem sprawozdania z realizacji LSR za 2019 rok.

Galeria z warsztatu refleksyjnego ...

 

Facebook