• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 3 Sierpień 2021    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Augustyn, Nikodem

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

logo12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2020

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny operacji:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:

„Wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym”

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

            Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków:

Od 13.07.2020 r. do 27.07.2020 r. w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.

Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.

Forma wsparcia:

Refundacja

Wysokość pomocy:

W granicach określonych przepisami § 15 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.), ale nie więcej niż limit środków w ramach ogłaszanego naboru.

Maksymalne poziomy wsparcia:

-        do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

-        do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych,

-        do 100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych podmiotów.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
 4. zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
  w tym:
 • zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 • zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.

Kryteria wyboru operacji:

1.Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej:
-        służy – 10 pkt

-         nie służy – 0 pkt

2.Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji operacji o charakterze podobnym  

 do operacji, którą zamierza realizować:

 -        posiada – 2 pkt

 -         nie posiada – 0 pkt

3.Operacja opiera się na wykorzystaniu lokalnych zasobów z zakresu dziedzictwa lokalnego:

 -        opiera się – 2 pkt

 -        nie opiera się – 0 pkt

 4.Zakończenie realizacji operacji jest planowane:

 -        w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 2 pkt

 -        w terminie od 6 do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 1 pkt

 -        w terminie powyżej 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku – 0 pkt

 Warunkiem wyboru operacji dla tego przedsięwzięcia jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10.

   Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

 Wnioskodawca poza wymienionymi dokumentami może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru.

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru:

Limit środków w ramach naboru wynosi 100 000 PLN.

Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru:

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono:

 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”,
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy 
  o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 ...

Załącznik nr 2 ...

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Nabory wniosków ogłoszenia 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

Dotychczasowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 5 400 000 PLN, w związku ze spełnieniem stosownych warunków przez LGD „Dorzecze Mleczki” zostały zwiększone o kwotę 540 000 PLN. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną (270 000 PLN), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (107 292 PLN), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (112 708 PLN) oraz na wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (50 000 PLN).

Budżet LSR – 5 940 000 PLN przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (2 970 000 PLN), poprawę infrastruktury drogowej (1 107 292 PLN), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (100 000 PLN), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (1 512 708 PLN), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (250 000 PLN) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (270 000 PLN). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 5 940 000 PLN, co stanowi 72 % całego budżetu.

Gmina Miejska Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 1 245 225 PLN.Przebudowa ulic Jedności, Długiej i Solarza kosztowała 981 086 PLN, budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Szpitalnej 214 139 PLN. Opracowanie i wydanie drukiem dokumentów historycznych dla miasta Przeworska w 625 rocznicę nadania praw miejskich kosztowało 50 000 PLN.

Gmina Przeworsk zrealizowała operacje w ramach LSR o wartości 944 690,97 PLN. Przebudowa placu zabaw w Urzejowicach kosztowała 40 195,08 PLN (dofinansowanie – 25 576 PLN). Przebudowa placu zabaw w Nowosielcach kosztowała 88 549,13 PLN (dofinansowanie – 56 344 PLN). Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnejw Gorliczynie kosztowało 765 947,26 PLN (dofinansowanie – 361 171,00 PLN). Wydanie publikacji „Powrót do korzeni – dziedzictwo kulturowe, naturalne i kulinarne Gminy Przeworsk kosztowało 49 999,50 PLN (dofinansowanie – 31 814 PLN).

Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.

Gmina Gać zrealizowała operacje z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Została przebudowana gminna droga w miejscowości Gać. Urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw w Wolicy. Ponadto w Dębowie urządzono siłownię zewnętrzną i plac zabaw. W planach na przyszłe lata są kolejne inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej.

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 2 094 307 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 20 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy.

Do końca 2020 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu: operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym, podejmowania działalności przez grupę defaworyzowaną, operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

więcej ...

W dniu 23 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej „Terapia” w Przeworsku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”. Podczas obrad Walnego Zebrania Członków podjęto uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.

     Zarząd składa podziękowanie Członkom Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, którzy uczestniczyli w posiedzeniu.

Facebook