• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Uprzejmie informuję, że w oparciu o § 23 pkt 2 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" Zarząd Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki" zwołuje w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki", które odbędą się w sali konferencyjnej „Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu poprzednich obrad.
6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki".
8. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

           Z poważaniem

Wojciech Superson
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki"

W dniu 21 września 2021 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej "Terapia" przy ul. Kilińskiego 2 w Przeworsku odbędzie się posiedzenie Rady w sprawie oceny i wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji: „Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie ".

logo12  

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2021
 
        Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Zakres tematyczny operacji:
 
    Podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) lit a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
 
Wskazanie przedsięwzięcia w ramach LSR:
 
    „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej”.
 
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:
 
    - Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 
Termin składania wniosków:
 
 
    Od 06.09.2021 r. do 20.09.2021 r. w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.
 
Miejsce składania wniosków:
 
    Biuro Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Mleczki”, ul. Kilińskiego 25, 37-200 Przeworsk.
 
Informacje dodatkowe dotyczące składania wniosków:
 
    Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki”, gdzie zostaje nadane indywidualne oznaczenie w postaci znaku sprawy. O terminie złożenia wniosku o przyznanie pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku. W ostatnim dniu naboru wniosków o przyznanie pomocy będą przyjmowane sukcesywnie wszystkie wnioski Wnioskodawców, którzy zgłoszą się do godziny 15.00.
 
Forma wsparcia:
 
    Premia
 
Wysokość pomocy:
 
    100 000 PLN
 
Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Realizacja przez operację celu ogólnego, celu szczegółowego i przedsięwzięcia LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników.
 5. Zgodność operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
  w tym:
−zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
−zgodność z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.
6.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 
Kryteria wyboru operacji: 
 
    Przedsięwzięcie 1.1.2 - Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej  
1.Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne:
 • zakłada – 10 pkt
 • nie zakłada – 0 pkt 
2.Wnioskodawca:  
 • jest osobą bezrobotną – 2 pkt  
 • nie jest osobą bezrobotną – 1 pkt 
3.Wnioskodawca:  
 • posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – 2 pkt  
 • posiada doświadczenie – 1 pkt  
 • posiada kwalifikacje – 1 pkt 
 • nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego – 0 pkt 
4.Wnioskodawcą jest osobą zamieszkałą na obszarze LSR  
 • przez okres dłuższy niż 1 rok – 1 pkt  
 • przez okres krótszy niż 1 rok – 0 pkt 
5.Operacja zakłada podjęcie działalności:  
 • w zakresie produkcji lub usług – 2 pkt  
 • w pozostałych zakresach – 1 pkt  
6.Operacja jest innowacyjna:  
 • na obszarze LGD „Dorzecze Mleczki” – 2 pkt 
 • na obszarze jednej gminy LGD „Dorzecze Mleczki” – 1 pkt 
 • nie jest innowacyjna – 0 pkt  
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi 10. 
 
     Zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR” stanowiącymi załącznik nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na liście wybranych operacji, na której zostają zamieszczone operacje w kolejności według liczby uzyskanych punktów – w przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje kolejność wpływu wniosku.
 
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 • wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami oraz biznesplan (wersja 4z), 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  – załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy, 
 • dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków.
Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 
 
    Limit środków w ramach naboru wynosi 75 000 € (według indykatywnego kursu  4 PLN/EUR – 300 000 zł). 
 
Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej ogłaszanego naboru: 
 
Na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” (www.dorzeczemleczki.pl) udostępniono: 
 1. Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014-2020 w zakładce „Stowarzyszenie” podzakładce „Dokumenty”, 
 2. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (zawierają opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) w zakładce „Strefa wnioskodawcy” podzakładka „Kryteria wyboru”,
 3. Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz umowy o przyznaniu pomocy, w zakładce „Strefa wnioskodawcy”, podzakładka „Dokumenty”, w formie linku do strony internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

  Data publikacji:22.08.2021 r.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki"

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie:

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegółowe informacje w zakładce „Nabory wniosków ogłoszenia "Nabory wniosków ogłoszenia"

Opracowanie i wydanie drukiem publikacji książkowych pt. "Tańce przeworskie"
i "Czas zatrzymany w obrazach - Puchała gacki artysta- operacja zrealizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Gaci, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.

puchała

Publikacja albumowa "Czas zatrzymany w obrazach- Józef Puchała gacki artysta" to przybliżenie postaci lokalnego artysty oraz możliwość obejrzenia w większej ilości jego dzieł zgromadzonych w jednej publikacji. 

tańce

Książka "Tańce przeworskie" autorstwa Alicji Haszczak ma za zadanie popularyzację wiedzy o tańcach ludowych, przyśpiewkach, gwarze, stroju ludowym i zwyczajach regionu przeworskiego wśród społeczności lokalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. Jest to pierwsza tego typu publikacja opisująca folklor taneczny i muzyczny regionu przeworskiego w sposób kompleksowy.

więcej ...

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmian w dokumentach: „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” i „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR”.

Proponowane zmiany podyktowane są potrzebą dostosowania kryteriów wyboru dla Przedsięwzięcia 2.2.1 – „Szkolenia z zakresu wzrostu kompetencji społeczności lokalnej, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

– propozycja zmian

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

– propozycja zmian

Uwagi dotyczące planowanych zmian przyjmujemy w terminie do 20.08.2021 r. godz. 15:00, wyłącznie na udostępnionych formularzach (przedłożone w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej dostarczonej osobiście).

Formularz zgłaszania uwag

Facebook