• Untitled-1

  Untitled-1

 • Untitled-2

  Untitled-2

 • Untitled-3

  Untitled-3

Dzisiaj jest: 23 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Brygida, Apolinary

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Main Menu

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

       W dniu 16.11.2010 r. w Przeworsku została zawarta Umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki" z siedzibą w Przeworsku, ul. Bernardyńska 1a, tel/fax: 16 648 98 88 wew. 108, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.dorzeczemleczki.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000315787, reprezentowanym przez Andrzeja Wojtasa - Prezesa Zarządu i Barbarę Wolańczyk - Wiceprezesa Zarządu a Stowarzyszeniem "Kraina Sanu" - Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Tryńczy, Tryńcza 127, tel. 16 642 23 20, fax. 16 642 12 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.krainasanu.pl, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000257885, reprezentowanym przez Stanisława Wielgosa - Prezesa Zarządu i Zdzisławę Kiełtykę -Wiceprezesa Zarządu
      Umowa została zawarta w celu realizacji projektu współpracy o nazwie: NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM.
      Grupą koordynującą realizację projektu współpracy jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Mleczki".  

Women Jordan Shoes

      

OPIS PROCESU BUDOWANIA PARTNERSTWA


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Dorzecze Mleczki" istnieje od 2008 roku. Już w roku 2009 wdrożenie projektu współpracy stało się dla nas jednym z priorytetowych zadań. Zadaliśmy sobie kilka podstawowych pytań :

 1. Jaki obszar ujęty tematem projektu jest dla nas najbardziej odpowiedni ?
 2. Jakich i ilu partnerów szukamy ?
 3. Gdzie szukamy partnerów ?


     Odpowiedź na 1 pytanie wymagała podjęcia od nas decyzji szczególnie ważnej, gdyż określenie tematu projektu współpracy determinowało sposób doboru przyszłych partnerów. Nasz budżet tj. 79473 PLN wprowadzał ograniczenia co do rozmachu zakładanego przedsięwzięcia. Ponieważ innowacyjność projektu była dla nas wartością podstawową, należało zastanowić się w jakim kierunku należy posunąć się dalej. Przyjęliśmy następujące założenia:

 • cele projektu muszą być zbieżne z celami LSR poszczególnych partnerów a jednocześnie mierzalne , określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresie realizacji projektu
 • udział partnerów od 2-4
 • koncepcja projektu stawiającego na innowacyjność
 • oparcie się na zasobach lokalnych - głównie przyrodniczych i kulturowych
 • możliwie jak najszersze objęcie grup docelowych wraz ze wskazaniem sposobu oddziaływania
 • wskazanie obszaru tematycznego
 • projekt wpłynie na ożywienie i integrację społeczności lokalnych
 • wzrośnie atrakcyjność turystyczna regionu
 • oczekujemy od partnerów umiejętności interpersonalnych


    Biorąc pod uwagę podane wyżej założenia wykrystalizował się nam obszar tematyczny projektu czyli turystyka. Za drugie podstawowe założenie uznaliśmy oparcie się na zasobach przyrodniczych i kulturowych.
     Podjęliśmy rozmowy już w 2009 roku z lokalnymi grupami działania , zarówno z obszaru Unii Europejskiej jak i z Polski, na temat wdrażania projektu współpracy , którego głównym celem miałby być rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o zasoby przyrodniczo-kulturowe. Szybko okazało się , że nasz budżet nie uniesie kosztów wyjazdów zagranicznych i tłumaczeń. Ponadto budżety lokalnych grup działania tzw. starej Unii są znacznie wyższe od naszych więc nastąpiła by znaczna nieproporcjonalność udziałów poszczególnych partnerów. Wtedy idea współpracy pomiędzy sąsiadującymi lokalnymi grupami działania wydała nam się być strzałem w dziesiątkę.
     W czerwcu 2010 roku zaprosiliśmy do rozmów Stowarzyszenie " Kraina Sanu " - Lokalna Grupa Działania i Lokalną Grupę Działania " Ziemia Łańcucka". Zaproponowałam aby projekt współpracy obejmował utworzenie sieci tras do uprawiania Nordic Walking. Mój pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem i uzyskał akceptację wszystkich obecnych . Wówczas zostały podjęte ustalenia co do dalszych spotkań . Przyjęliśmy , że do współpracy nie będziemy zapraszać dalszych partnerów. Zobowiązałam się do przygotowania bardziej szczegółowych założeń do projektu współpracy i nawiązałam kontakt z Polską Federacją Nordic Walking - Okręg Podkarpacki. Przygotowanie założeń do projektu współpracy zajęło mi 4 miesiące. W tym czasie spotykaliśmy się kilkakrotnie z partnerami i wielokrotnie za specjalistami z dziedziny Nordic Walking . Ponieważ zrezygnowaliśmy z przygotowania projektu współpracy jako operacji, to nie były w związku z tym wydatkowane żadne środki na przygotowanie i organizację spotkań. W sposób naturalny wzięłam na siebie odpowiedzialność za " życie przed życiem" projektu współpracy. Mając gotowe założenia zostałam moderatorem I spotkania partnerów projektu współpracy, które odbyło się w dniu 8 października 2010roku.
     Niestety w trakcie czteromiesięcznych uzgodnień między partnerami okazało się, że nie ma zbieżności pomiędzy wszystkimi partnerami co do realizacji wspólnego celu. Po długich negocjacjach podjęliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem "Kraina Sanu" - LGD decyzję o realizacji projektu współpracy przez nasze dwie grupy. Przeanalizowaliśmy oczywiście czy utrata punktów za realizację projektu współpracy przez dwóch partnerów nie wpłynie niekorzystnie na ocenę WoPP. Nie ma w tym wypadku żadnego zagrożenia.
      Decyzja o rezygnacji z jednego partnera była dla nas bolesna ale konieczna. Stanęłam na stanowisku , że wspólny cel do osiągnięcia jest dla nas wartością nadrzędną. Wszelkiego rodzaju próby wprowadzenia zmian przez jednego partnera, które nie są akceptowalne przez pozostałych partnerów, stwarza bariery utrudniające lub wręcz uniemożliwiające realizację i koordynację projektu współpracy.
      Pierwsze spotkanie partnerów projektu współpracy zakończyło się podpisaniem porozumienia o wspólnej realizacji projektu współpracy. Nie jest to dokument wymagalny ale stanowi klamrę zamykającą okres przygotowań i bazę dla umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy. Porozumienie zostało podpisane przez Stowarzyszenie LGD " Dorzecze Mleczki " i Stowarzyszenie " Kraina Sanu"- LGD. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania " Dorzecze Mleczki" zostało wskazane jako grupa koordynująca . Miesiąc październik został poświęcony na przygotowanie umowy o wspólnej realizacji projektu współpracy i na przygotowanie WoPP. Dzisiaj ostatecznie projekt umowy został zakończony i zamknięty. W dniu 15 listopada 2010 roku przewidujemy podpisanie umowy przez partnerów. Dzień podpisania umowy będzie jednocześnie dniem zamknięcia procesu budowania partnerstwa. Termin złożenia WoPP przewidujemy najpóźniej do końca listopada br.
      Partnerzy będą realizowali projekt współpracy o nazwie : NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM. Celem projektu jest rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe. Zadaniem głównym projektu współpracy jest utworzenie 10 Nordic Walking Park jako sieci certyfikowanych tras do uprawiania nordic walking - wytyczenie i oznakowanie 400 km szlaków w ciągu 10 miesięcy co przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystycznej , rekreacyjnej i sportowej.
        Cel projektu współpracy wpisuje się w koncepcje rozwoju obszarów objętych LSR Partnerów. Projekt współpracy jest skierowany na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe. Projekt współpracy ma w sposób nowatorski wnieść zmiany podejścia do sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych i kulturowych poprzez rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na bazie certyfikowanych tras Nordic Walking jako autorskiego projektu kumulującego trasy o różnej trudności i długości połączone w precyzyjnie stworzoną sieć co jest rozwiązaniem innowacyjnym niestosowanym dotychczas gdzie indziej w tej skali.

Jadwiga Stebnicka
Koordynator projektu współpracy

 

Nike Air Max 2017

Facebook