• Untitled-1

    Untitled-1

  • Untitled-2

    Untitled-2

  • Untitled-3

    Untitled-3

Dzisiaj jest: 7 Kwiecień 2020    |    Imieniny obchodzą: Donata, Herman, Rufin

 

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

Linki

       

     

    

 

 

 

 

        

 

  

    

 

 

 

   

 

  

 

  

Informacja o realizacji operacji pt. „Wyjazd studyjny pod nazwą Inicjujemy współpracę międzynarodową”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” informuje, że została zawarta umowa nr OW–VI.052.8.1/2018 w dniu 07.05.2018 r. w Rzeszowie między Województwem Podkarpackim a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją przez Stowarzyszenie LGD
„Dorzecze Mleczki” operacji oraz jej sfinansowaniem ze środków KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Stowarzyszenie LGD „Dorzecze Mleczki” zobowiązuje się do realizacji operacji
pt. „Wyjazd studyjny pod nazwą Inicjujemy współpracę międzynarodową”. Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 34 930 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych). Termin wyjazdu: od 09.06.2018 r. do 12.06.2018 r. Wyjazd do LGD „Garda e Colli Mantovani”
z siedzibą w Cavriana (MN) region Lombardia Włochy .
Dane dotyczące operacji:
Opis problemu, do rozwiązania którego przyczyni się realizacja celu operacji: Brak zdefiniowanych partnerów projektu współpracy pod kątem realizacji LSR LGD „Dorzecze Mleczki”.
Cel operacji: Inicjowanie współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania w zakresie projektu współpracy międzynarodowego.
Cele szczegółowe operacji: Podpisanie deklaracji wspólnej realizacji projektu współpracy do 01.10.2018 r.
Opis grupy docelowej: Grupą docelową są liderzy LGD „Dorzecze Mleczki” – 21 osób. Spośród łącznej liczby znajdą się przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Lokalni liderzy to przede wszystkim członkowie LGD społecznie zaangażowani w realizację LSR, w tym członkowie zarządu i rady LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz gmin partnerskich LGD.
Efekty operacji natychmiastowe i wymierne/policzalne: Podpisanie deklaracji woli wspólnej realizacji projektu współpracy. Udział lokalnych liderów w wyjeździe studyjnym w liczbie 21 osób.
Efekty operacji długookresowe: Realizacja projektu współpracy międzynarodowego.
Informacja o dodatkowych partnerach KSOW: Operacja realizowana będzie przy udziale czterech dodatkowych partnerów KSOW tj. Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk, Gmina Zarzecze, Gmina Gać. Rolą dodatkowych partnerów KSOW w realizacji operacji będzie wskazanie przez kluczowych interesariuszy LSR LGD „Dorzecze Mleczki” – jakimi są dodatkowi partnerzy KSOW, – lokalnych liderów, jako proponowanych uczestników wyjazdu studyjnego. Ponadto rolą w realizacji operacji będzie wsparcie merytoryczne w negocjacjach z potencjalnymi partnerami projektu współpracy dotyczącymi zapisów deklaracji woli o wspólnej realizacji projektu współpracy.

 

Facebook